Pondělí, Červen 01, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Upozornění pro občany:

V poslední době se šíří po sociálních sítích informace o páchané trestné činnosti v okolních obcích města Roztoky a v Roztokách samotných. Je pravdou, jak bylo provedeným dotazem na Policii ČR v Libčicích ověřeno, že v obci Horoměřice došlo o víkendu k vloupáním do sklepních kójí a vloupání do komerčních objektů. Na základě tohoto na Vás na občany Roztoky apelujeme na Vaší zvýšenou opatrnost se zajištěním Vašeho majetku.

Dále k dalším uváděným skutečnostem na sociálních sítích, týkající se podvodného jednání podezřelých osob v souvislosti s údajnými přepravními službami, kdy požadují peníze za balíček na dobírku, aniž by si adresát nějaké zboží objednal. K tomuto múžeme uvést pouze to, že žádný z takových, či obdobných případů není na Městské policii Roztoky, ani jak bylo ověřeváno u obvodního oddělení Policie ČR v Libčicích, evidováno. Pouze jsou nám známy informace šířící se po sociálních sítích.

I přes to věnujte prosím v tomto období před a i v době Vánočních svátků zvýšenou pozornost komu otvíráte, a zabezpečte svůj majetek, v případě nutnosti neváhejte se obrátit na naší součást městské policie, popřípadně na Policii ČR.

Závěrem by jsme Vám chtěl poděkovat za případnou spolupráci. Popřát Vám klidné prožití Vánočních svátků, všechno nejlepší do nového roku 2019.

Za kolektiv MP Roztoky ved. str. Petr VeveraVýběrové řízení na strážníka Městské policie Roztoky

Starosta města Roztoky vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb., o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

strážník městské policie

Nástup: od 1.7.2018

Místo výkonu práce : katastr města Roztoky

Platové zařazení: platová třída 5-7, dle NV č. 564/2006., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb.

Lhůta a způsob podání přihlášky:   Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Roztoky, nebo na adresu Městský úřad Roztoky, Nám. 5. Května č. 2, 252 63 Roztoky, nejpozději do 12.00 h dne 15.6.2018,  v  obálce označené „ VŘ – strážník MP – neotvírat

Základní předpoklady:

- státní občanství ČR

- věk minim. 21 let

- zdravotní způsobilost ( dle § 4d   z.č. 553/91 Sb.)

- dobrá fyzická a psychická kondice

- bezúhonnost a spolehlivost ( dle § 4 a,   4b z.č. 553/91 Sb.)

- středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

- aktivní a samostatná přístup k  práci

- dobré komunikativní vlastnosti

- řidičský průkaz skupiny B

- znalost práce na PC

  

Vítáno:

- platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák. č. 553/91 Sb.,

- zbrojní průkaz

- trvalé bydliště ve městě Roztoky, nebo nejbližším okolí ( s  ohledem na požadovanou dosažitelnost)

- znalost AJ nebo NJ

- praxe

 

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení a titul uchazeče

- datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče

- číslo občanského průkazu uchazeče

- datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

- strukturovaný životopis

- výpis s  evidence Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b) z.č. 553/91 Sb. ( bezúhonnost)

- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst. 4 zák. č. 553/91 Sb.

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka čekatele a strážníka obecní policie

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v  jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z  přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici strážníka MP nikdo vybrán.  

 

Co je to přestupek a kde mohu přestupek oznámit?

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Co potřebujete s sebou k projednání přestupku:

  1. výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek" nebo výzvu k podání vysvětlení
  2. doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Způsoby řešení přestupků

Přestupky lze řešit podle zák. č. 200/1990 Sb., uložením pokuty a to buď v přestupkovém řízení, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem. Výše pokuty je stanovena v § 13 v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce ve zvláštní části přestupkového zákona nebo jiném zákoně obsahující přestupky.

Od uložení sankce lze podle přestupkového zákona v rozhodnutí upustit, jestliže k nápravě pachatele přestupku postačuje samotné projednání přestupku s pachatelem a toto projednání má vliv na pachatele jako by mu byla uložena sankce.

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uložení pokuty.

Jaké sankce lze za spáchaný přestupek uložit ?

Sankce za přestupky stanoví § 11 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za přestupek lze uložit tyto sankce:

  1. Napomenutí
  2. Pokutu
  3. Zákaz činnosti
  4. Propadnutí věci

 
Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (formou razítka).                                                          

K projednání přestupku s sebou potřebujete:

-výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, tzv."parkovací lístek"

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 

   
Blok pokuty na místě neuhrazené

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen BPN)spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.

Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tím se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky (např. 300 Kč dlužné částky ve finální části činí až 7000 Kč).

možné způsoby uhrazení bloků na pokutu na místě nezaplacené

- po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově v sídle MP Roztoky, tj. Roztoky, ul. 17. Listopadu č. 37,  Po – Pá v době od 07.00 – 15.30 hodin ( po telefonické dohodě na tel. 22091 0468 lze dohodnout i jiný termín), dále  poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem, nebo po vyřešení přestupku bankovním převodem

 

Cestovní doklady

Cestovní doklady vydává odd. osobních dokladů a evidence obyvatel na místně příslušném úřadu, tj. Městský úřad Černošice, Podskalská č. 19, Praha 2.

Odcizení cestovního pasu musí občan neprodleně ohlásit úřadu příslušnému k jeho vydání, popřípadě obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR; v zahraničí ohlásí tuto skutečnost nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky a po návratu do České republiky je povinen ohlásit ji také orgánu (úřadu) příslušnému k vydání cestovního dokladu. Neprodleně ohlásit ztrátu dokladu ukládá občanovi zákon o cestovních dokladech. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí zneužití cestovního dokladu a dále postihu podle zákona o přestupcích. Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze občanovi uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL