Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Upozornění pro občany:

V poslední době se šíří po sociálních sítích informace o páchané trestné činnosti v okolních obcích města Roztoky a v Roztokách samotných. Je pravdou, jak bylo provedeným dotazem na Policii ČR v Libčicích ověřeno, že v obci Horoměřice došlo o víkendu k vloupáním do sklepních kójí a vloupání do komerčních objektů. Na základě tohoto na Vás na občany Roztoky apelujeme na Vaší zvýšenou opatrnost se zajištěním Vašeho majetku.

Dále k dalším uváděným skutečnostem na sociálních sítích, týkající se podvodného jednání podezřelých osob v souvislosti s údajnými přepravními službami, kdy požadují peníze za balíček na dobírku, aniž by si adresát nějaké zboží objednal. K tomuto múžeme uvést pouze to, že žádný z takových, či obdobných případů není na Městské policii Roztoky, ani jak bylo ověřeváno u obvodního oddělení Policie ČR v Libčicích, evidováno. Pouze jsou nám známy informace šířící se po sociálních sítích.

I přes to věnujte prosím v tomto období před a i v době Vánočních svátků zvýšenou pozornost komu otvíráte, a zabezpečte svůj majetek, v případě nutnosti neváhejte se obrátit na naší součást městské policie, popřípadně na Policii ČR.

Závěrem by jsme Vám chtěl poděkovat za případnou spolupráci. Popřát Vám klidné prožití Vánočních svátků, všechno nejlepší do nového roku 2019.

Za kolektiv MP Roztoky ved. str. Petr VeveraVýběrové řízení na strážníka Městské policie Roztoky

Starosta města Roztoky vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb., o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

strážník městské policie

Nástup: od 1.7.2018

Místo výkonu práce : katastr města Roztoky

Platové zařazení: platová třída 5-7, dle NV č. 564/2006., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb.

Lhůta a způsob podání přihlášky:   Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Roztoky, nebo na adresu Městský úřad Roztoky, Nám. 5. Května č. 2, 252 63 Roztoky, nejpozději do 12.00 h dne 15.6.2018,  v  obálce označené „ VŘ – strážník MP – neotvírat

Základní předpoklady:

- státní občanství ČR

- věk minim. 21 let

- zdravotní způsobilost ( dle § 4d   z.č. 553/91 Sb.)

- dobrá fyzická a psychická kondice

- bezúhonnost a spolehlivost ( dle § 4 a,   4b z.č. 553/91 Sb.)

- středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

- aktivní a samostatná přístup k  práci

- dobré komunikativní vlastnosti

- řidičský průkaz skupiny B

- znalost práce na PC

  

Vítáno:

- platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle zák. č. 553/91 Sb.,

- zbrojní průkaz

- trvalé bydliště ve městě Roztoky, nebo nejbližším okolí ( s  ohledem na požadovanou dosažitelnost)

- znalost AJ nebo NJ

- praxe

 

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení a titul uchazeče

- datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče

- číslo občanského průkazu uchazeče

- datum a podpis uchazeče

 

K  přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

- strukturovaný životopis

- výpis s  evidence Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b) z.č. 553/91 Sb. ( bezúhonnost)

- čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst. 4 zák. č. 553/91 Sb.

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka čekatele a strážníka obecní policie

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v  jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z  přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na pozici strážníka MP nikdo vybrán.