Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Co je to autovrak ?

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku. Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

Pokud vyhodnocení vyzní tak, že vozidlo je vrakem, potom je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou je provedena lustrace a jeho majitel je písemně vyzván k tomu, aby vozidlo uvedl do náležitého stavu. Jestliže výzvu převezme a ve lhůtě dvou měsíců této výzvě nevyhoví, potom v souladu s dikcí zákona přistupuje organizace k odstranění vraku a k jeho předání firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci. Jestliže majitel zmaří doručení výzvy jejím nepřevzetím, přistoupí organizace bez dalšího, k jejímu zveřejnění prostřednictvím veřejné desky příslušného městského úřadu. Po uplynutí zákonné lhůty je vozidlo následně předáno firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.

Auto bez značky

V případě, že nalezené vozidlo nemá registrační značku (resp. SPZ) je výzva k odstranění vozidla umístěna na veřejné desce příslušného městského úřadu tj. MÚ Roztoky, kde byl vrak objeven, a po uplynutí dvouměsíční lhůty vozidlo je vozidlo odstraněno uvedenou organizací z komunikace. Následuje jeho otevření za účelem získání identifikace majitele prostřednictvím značení WIN, vyžádání lustrace majitele a po uplynutí zákonné lhůty je autovrak opět ekologicky likvidován.