Středa, Duben 08, 2020
Městská policie Roztoky

Hledat

Cestovní doklady

Cestovní doklady vydává odd. osobních dokladů a evidence obyvatel na místně příslušném úřadu, tj. Městský úřad Černošice, Podskalská č. 19, Praha 2.

Odcizení cestovního pasu musí občan neprodleně ohlásit úřadu příslušnému k jeho vydání, popřípadě obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR; v zahraničí ohlásí tuto skutečnost nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky a po návratu do České republiky je povinen ohlásit ji také orgánu (úřadu) příslušnému k vydání cestovního dokladu. Neprodleně ohlásit ztrátu dokladu ukládá občanovi zákon o cestovních dokladech. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí zneužití cestovního dokladu a dále postihu podle zákona o přestupcích. Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze občanovi uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.