Sobota, Červenec 13, 2024
Městská policie Roztoky

Hledat

Obecní (Městská) policie

jedná se orgán obce, při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto, nebo zvláštním zákonem, ční opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Obecní (Městská) policie je zřizována zastupitelstvem obce (města) v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky a to na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

Obec, která obecní policii si nezřídila, může s obcí, která má obecní ( městkou ) policii, uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní ( městská ) policie plnit své úkoly na území této obce. Obecní policii řídí policii řídí starosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva pověřený tímto orgánem, rada obce ( města) může také pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní ( městské) policie určeného strážníka, který splňuje kritéria upravená zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Obecní (Městská) policii - projednávání přestupků v blokovém řízení:

 • přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1písm. a, c,g) až i), k) až o) z.č. 200/90 Sb., přestupkového zákona
 • přestupky jejíchž projednávání je v působnosti obce
 • přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané:
  1. neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít k stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením
  2. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci
  3. vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno
  4. porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti
  5. porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci
  6. pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích
  7. nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích

Ostatní přestupky jsou strážníky oznamovány dle § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, příslušnému správnímu orgánu

Strážník má řadu dalších významných práv a povinností, které jsou uvedeny v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii a v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ( zastavování vozidel, nařídit odtah vozidla tvořící překážku silničního provozu, usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v pouze nezbytných případech, kdy došlo k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu).